Πλοηγός στις υπηρεσίες και στα προϊόντα μας είναι οι δικοί σας επενδυτικοί στόχοι.

Πιστοί στη δέσμευσή μας να σας παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες, εφαρμόζουμε επενδυτικές διαδικασίες στη βάση συγκεκριμένης φιλοσοφίας, σεβόμενοι πάντα τις αξίες μας για επαγγελματισμό, διαφάνεια και εμπιστοσύνη.

Με επίκεντρο των υπηρεσιών μας, εσάς, τους πελάτες μας και με έμφαση στη διαφάνεια, την ποιότητα των συναλλαγών και την αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, στοχεύουμε σταθερά στην εκπλήρωση των επενδυτικών σας στόχων. Κατανοούμε τις επενδυτικές σας ανάγκες και επιδιώξεις  καθώς είμαστε αφοσιωμένοι στους επενδυτικούς στόχους σας όσο και εσείς, κτίζοντας με συνέπεια μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί σας.

Με “αιχμή του δόρατος” τα εξειδικευμένα στελέχη της διαχειριστικής μας ομάδας, τα οποία υποστηρίζονται από προηγμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων, επιδιώκουμε διαχρονικά την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.   

Η προσήλωσή μας στη διαμόρφωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, κατατάσσει επί σειρά ετών την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως τη No1 εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών).

Επενδυτική φιλοσοφία

Βασική αρχή μας είναι η διαμόρφωση επενδυτικής πολιτικής και επενδυτικών προτάσεων μέσα από τη μεθοδική αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών.

Στρατηγική μας είναι η ενεργητική διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων στη βάση της αναζήτησης και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε με συνέπεια και συνέχεια την καλύτερη δυνατή σχέση απόδοσης / κινδύνου μέσα από τη χρήση υψηλού επιπέδου ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων διαχείρισης.

Επενδυτική Διαδικασία

Πυρήνας της επενδυτικής διαδικασίας είναι η Επενδυτική Επιτροπή που στελεχώνεται από ομάδες έμπειρων διαχειριστών και αναλυτών.

Η διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων είναι δομημένη και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και πειθαρχία. Η ύπαρξη αυστηρού εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πελατών.

Δείτε την επενδυτική μας διαδικασία εδώ

Διαχείριση Κινδύνων

Η έμφαση που δίνουμε στην αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητές μας είναι πρωταρχικής σημασίας για την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας μας, με τη χρήση ειδικών συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, αξιολογεί αν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με κανονιστικά ή εσωτερικά όρια κινδύνων. Καθημερινές αναφορές κινδύνων παρέχονται από τη Διεύθυνση σε εσωτερικές επενδυτικές επιτροπές, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αλλά και στις Κανονιστικές Αρχές. Στις αναφορές περιλαμβάνονται και διεξοδικά τέστ κoπώσεως (stress tests), παρέχοντας πληροφόρηση για τη συμπεριφορά των αμοιβαίων κεφαλαίων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων κάτω από ακραίες συνθήκες αγοράς. Η Διεύθυνση έχει βασικό ρόλο στον καθορισμό της πολιτικής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού των χαρτοφυλακίων, αλλά και στην ανάλυση των αποδόσεων σε σχέση με τον επενδυτικό κίνδυνο (risk/performance attribution). Η Διεύθυνση επίσης διενεργεί καθημερινό έλεγχο του κινδύνου των Σύνθετων προϊόντων, αναπτύσσει μοντέλα αποτίμησής τους, αλλά και εφαρμόζει μεθοδολογίες Risk Βudgeting στα Αμοιβαία Κεφάλαια Absolute Return.