Στη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους. Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εξειδικεύεται στις αγορές της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος Eurobank.

Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών γίνεται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας, η οποία στελεχώνεται από διαχειριστές με πολυετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης και με βαθειά  γνώση των αγορών στις οποίες εξειδικεύονται,  λόγω της ευρείας παρουσίας του ομίλου Eurobank καθώς και των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης απόδοσης του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει και το χρονικό του ορίζοντα.

Για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των χαρτοφυλακίων των θεσμικών πελατών χρησιμοποιείται μία δομημένη επενδυτική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και πειθαρχία και συνδυάζει πρωτότυπες επιστημονικές, ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, με μακροχρόνιες επενδυτικές πρακτικές, με επίκεντρο της επενδυτικής φιλοσοφίας τη θεμελιώδη ανάλυση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ποιότητα των συναλλαγών και στην αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη βέλτιστη εκπλήρωση των επενδυτικών στόχων και προσδοκιών των θεσμικών πελατών.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι ενεργητική και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χαρτοφυλάκια με εγχώριο ή διεθνή γεωγραφικό προσανατολισμό μέσω:

  • Επιλογής συγκεκριμένων αξιών
  • Επιλογής Αμοιβαίων Κεφαλαίων τρίτων επενδυτικών οίκων ή/και Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού
  • Συνδυασμού των δύο παραπάνω επιλογών

Η ασφάλεια και η διαφάνεια των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου διασφαλίζεται μέσα από την καθημερινή ενημέρωση. Η ενημέρωση συμπληρώνεται με τη σαφή και λεπτομερή απεικόνιση της διάρθρωσης των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και των αποδόσεών του σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη και τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ικανότητες και η σταθερότητα της διαχειριστικής ομάδας που υποστηρίζεται από τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων διασφαλίζουν διαχρονικά τη συστηματική επίτευξη απόλυτων και σχετικών αποδόσεων για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

Επίσης, κατατάσσουν την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. μεταξύ των εταιρειών πρώτης επιλογής για τους θεσμικούς πελάτες που ενδιαφέρονται να αναθέσουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε επαγγελματίες διαχειριστές.