Για την κάλυψη των εξειδικευμένων επενδυτικών αναγκών των θεσμικών πελατών μας για το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού τους είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό των τελικών πελατών τους, δημιουργούμε εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου και θεματοφυλακής.

Η υπηρεσία αυτή, προσφέρεται μέσω της εταιρείας Eurobank Fund Management Company Luxembourg S.A., δεδομένης της ευελιξίας και πρωτοπορίας που παρέχει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει στο Λουξεμβούργο. Χάρη στη δομή της πλατφόρμας προϊόντων του Λουξεμβούργου που έχουμε σχεδιάσει, μπορούμε να δημιουργούμε αμοιβαία κεφάλαια που να καλύπτουν αποτελεσματικά ένα πλήθος εξατομικευμένων επενδυτικών επιλογών σε διαφορετικές σειρές αποτίμησης, πολιτικής προμηθειών και σε διαφορετικά νομίσματα, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες των θεσμικών μας πελατών.

 • Branding
  Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να φέρουν στην επωνυμία τους το όνομα του συγκεκριμένου πελάτη.
 • Επενδυτική Πολιτική
  Συμφωνείται και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιείται από τα στελέχη της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., και παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα σε εκπρόσωπο του πελάτη να συμμετέχει στην αρμόδια επενδυτική επιτροπή με δικαίωμα άσκησης veto στις αποφάσεις που λαμβάνονται για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
 • Καθημερινή Ενημέρωση
  Προσφέρουμε καθημερινή αποτίμηση της επένδυσης, ενώ η αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνου γίνεται σε μόνιμη βάση και προσφέρεται όποτε ζητηθεί.
 • Κόστος και Χρόνος Προετοιμασίας
  Για τα απλά αμοιβαία κεφάλαια δεν υπάρχει κόστος για τον πελάτη και ο απαιτούμενος χρόνος είναι περίπου 2 μήνες. Για τη δημιουργία πιο εξειδικευμένων επενδυτικών σχημάτων το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των επενδυτικών επιλογών και άλλων παραγόντων, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος ανέρχεται σε 2 έως 6 μήνες. Ένα ευέλικτο και ελκυστικό σχήμα αμοιβών για όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να διατεθεί στον πελάτη.
 • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
  Η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. ή οιοσδήποτε άλλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός επιλογής του πελάτη λειτουργεί ως Θεματοφύλακας για την περιουσία του χαρτοφυλακίου του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Εποπτεία και Έλεγχος
  Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου και από την ελεγκτική εταιρεία Pricewaterhouse του Λουξεμβούργου.
 • Δυνατότητα Λήξης
  Δυνατότητα βραχείας λήξης προσφέρεται στον πελάτη υπό συγκεκριμένους όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο 210 3352800.