Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους.

Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών γίνεται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας, η οποία στελεχώνεται από διαχειριστές με πολυετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης.  Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης απόδοσης του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει και το χρονικό του ορίζοντα.

Οι ικανότητες και η σταθερότητα της διαχειριστικής ομάδας που υποστηρίζεται από τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων διασφαλίζουν διαχρονικά την επίτευξη υψηλών απόλυτων και σχετικών αποδόσεων για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια. Επίσης, κατατάσσουν την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μεταξύ των εταιρειών πρώτης επιλογής για τους θεσμικούς πελάτες που ενδιαφέρονται να αναθέσουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε επαγγελματίες διαχειριστές.

Αναλυτικότερα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

1) Διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών με καθορισμένα κριτήρια αναφοράς και διασπορά επενδύσεων σε κινητές αξίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους εκάστοτε επενδυτικούς στόχους.

2) Υπηρεσίες Επενδυτικού Συμβούλου σε θεσμικούς πελάτες και συγκεκριμένα:

  • Διάρθρωση προτάσεων επενδυτικής στρατηγικής
  • Αξιολόγηση και προώθηση επενδυτικών προϊόντων

3) Ανοικτή Αρχιτεκτονική, όπου μέσω των συνεργασιών που έχουμε συνάψει με 15 διακεκριμένους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, προσφέρουμε μια ευρύτατη γκάμα επενδυτικών επιλογών, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα πιο αποτελεσματικά τις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες σε διεθνές επίπεδο.

4) White Labelling
Στην Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσφέρουμε εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου και θεματοφυλακής για την κάλυψη των εξειδικευμένων επενδυτικών αναγκών των θεσμικών πελατών μας για το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού τους είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό των τελικών πελατών τους.
Η υπηρεσία δημιουργίας εξατομικευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της εταιρείας Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. χαρακτηρίζεται από ευελιξία και πρωτοπορία λόγω του θεσμικού και νομικού πλαισίου που ισχύει στο Λουξεμβούργο. Χάρη στη δομή της πλατφόρμας προϊόντων του Λουξεμβούργου που έχουμε σχεδιάσει, μπορούμε να δημιουργούμε αμοιβαία κεφάλαια που να καλύπτουν αποτελεσματικά μια πληθώρα εξατομικευμένων επενδυτικών επιλογών σε διαφορετικές σειρές αποτίμησης, πολιτικής προμηθειών και σε διαφορετικά νομίσματα καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες των θεσμικών μας πελατών.

  • Branding

Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να φέρουν στην επωνυμία τους το όνομα του συγκεκριμένου πελάτη.

  • Επενδυτική Πολιτική

Συμφωνείται και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη.

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιείται από τα στελέχη της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, και παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα σε εκπρόσωπο του πελάτη να συμμετέχει στην αρμόδια επενδυτική επιτροπή με δικαίωμα άσκησης veto στις αποφάσεις που λαμβάνονται για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

  • Καθημερινή Ενημέρωση

  Προσφέρουμε καθημερινή αποτίμηση της επένδυσης, ενώ η αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνου γίνεται σε μόνιμη βάση και προσφέρεται όποτε ζητηθεί.

  • Κόστος και Χρόνος Προετοιμασίας

Για τα απλά αμοιβαία κεφάλαια δεν υπάρχει κόστος για τον πελάτη και ο απαιτούμενος χρόνος είναι περίπου 2 μήνες. Για τη δημιουργία πιο εξειδικευμένων επενδυτικών σχημάτων το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των επενδυτικών επιλογών και άλλων παραγόντων, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος ανέρχεται σε 2 έως 6 μήνες. Ένα ευέλικτο και ελκυστικό σχήμα αμοιβών για όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να διατεθεί στον πελάτη.

  • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Η Eurobank Private Bank (Luxembourg) ή οιοσδήποτε άλλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός επιλογής του πελάτη λειτουργεί ως Θεματοφύλακας για την περιουσία του χαρτοφυλακίου του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

  • Εποπτεία και Έλεγχος

Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου και από την ελεγκτική εταιρεία Pricewaterhouse του Λουξεμβούργου.

  • Δυνατότητα Λήξης

Δυνατότητα βραχείας λήξης προσφέρεται στον πελάτη υπό συγκεκριμένους όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ στο 210 3352800.

Δείτε επίσης