Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων Θεσμικών Πελατών
  • Παροχή Επενδυτικών Λύσεων µέσω Αµοιβαίων Κεφαλαίων Τρίτων Παρόχων (Fund Selection) 
  • Παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών (Global investment Advisory)
  • White Labelling