Δελτία Τιμών

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 13/11/2019

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 13/11/2019

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 12/11/2019

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 12/11/2019

ΔελτίοΤιμών (GF) α/κ 11/11/2019

ΔελτίοΤιμών (LF) α/κ 11/11/2019

2019

2018 

 2017

2016

2015

2014

2013

2012