Σκέφτεστε να επενδύσετε, αλλά μένετε μόνο στην ιδέα;

Δείτε πως θα ήταν η ιδέα σας στην πράξη…

Μάθετε πως λειτουργεί

Επιλέξτε το νόμισμα αναφοράς χαρτοφυλακίου και το επίπεδο ρίσκου που διατίθεστε να αναλάβετε για να δείτε πως μεταβάλλεται η αναμενόμενη απόδοση.
Δείτε βάσει του συσχετισμού ρίσκου-απόδοσης, πως διαμορφώνεται η κατανομή επενδύσεων, βάσει των διεθνών προτύπων.
Δείτε το σχετικό video και μάθετε περισσότερα για τη χρήση...

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Νόμισμα

EUR USD

ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:

Επιλογή Ρίσκου

Επιλέξτε το ρίσκο που διατίθεστε να αναλάβετε, σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ (βάσει της ηλικίας, των οικονομικών, των επενδυτικών σας στόχων και του κινδύνου που αισθάνεστε άνετα να αναλάβετε).

-
+
-
+
ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΡΙΣΚΟ + ΥΨΗΛΟ ΡΙΣΚΟ

Αναμενόμενη Απόδοση

Έχετε επιλέξει χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Η προστασία του κεφαλαίου αποτελεί προτεραιότητά σας και αναζητάτε σταθερές επενδύσεις, που έχουν χαμηλή αναμενόμενη απόδοση και μεταβλητότητα, αλλά έχουν την προοπτική σταδιακής αύξησης αξίας.

2.7% Αναμενόμενο Ρίσκο
0.9% Αναμενόμενη Απόδοση
3.7% Αναμενόμενο Ρίσκο
1.9% Αναμενόμενη Απόδοση
5.7% Αναμενόμενο Ρίσκο
3.0% Αναμενόμενη Απόδοση
8.0% Αναμενόμενο Ρίσκο
4.0% Αναμενόμενη Απόδοση
10.8% Αναμενόμενο Ρίσκο
5.1% Αναμενόμενη Απόδοση
14.1% Αναμενόμενο Ρίσκο
6.3% Αναμενόμενη Απόδοση
3.0% Αναμενόμενο Ρίσκο
2.6% Αναμενόμενη Απόδοση
4.7% Αναμενόμενο Ρίσκο
3.7% Αναμενόμενη Απόδοση
5.0% Αναμενόμενο Ρίσκο
4.2% Αναμενόμενη Απόδοση
5.8% Αναμενόμενο Ρίσκο
5.7% Αναμενόμενη Απόδοση
10.5% Αναμενόμενο Ρίσκο
6.6% Αναμενόμενη Απόδοση
13.4% Αναμενόμενο Ρίσκο
7.7% Αναμενόμενη Απόδοση

Κατανομή Επενδύσεων

Εκτιμώμενη Απόδοση Η μέση ετήσια εκτιμώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις των αποδόσεων για τις αντίστοιχες κατηγορίες επενδύσεων (Μετοχές, Ομόλογα, Μετρητά, Εναλλακτικές Επενδύσεις) σταθμισμένες σύμφωνα με την κατανομή τους στο χαρτοφυλάκιο. Έχουν υπολογιστεί με παραδοχές της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ για την απόδοση των βασικών δεικτών που αντιπροσωπεύουν κάθε κατηγορία επένδυσης και αποτελούν εκτιμήσεις για μελλοντικές μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία επένδυσης.
Εκτιμώμενο ρίσκο Η μέση εκτιμώμενη ετήσια μεταβλητότητα (μετρημένη από την τυπική απόκλιση) του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται με βάση τη σταθμισμένη βαρύτητα στην κατανομή επενδύσεων και των ιδιοτήτων αλληλεπίδρασης τους (συνδιακύμανση/ συσχέτιση). Για παράδειγμα, ένα χαρτοφυλάκιο με δύο μη απόλυτα συσχετιζόμενα στοιχεία επένδυσης θα έχουν εκτιμώμενο κίνδυνο χαμηλότερο απ’ ότι είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των εκτιμώμενων κινδύνων αυτών των δύο στοιχείων επένδυσης.

Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ομόλογα και ταμειακά διαθέσιμα, με στόχο να αποφέρει σταθερό εισόδημα αλλά και ήπια αύξηση αξίας του χαρτοφυλακίου

Μετρητά

Ομόλογα

Μετοχές

Εναλλακτικές Επενδύσεις

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το εξειδικευμένο στέλεχός μας και διαμορφώστε το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει σε εσάς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ