Η Υπηρεσία Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Discretionary Asset Management), η οποία παρέχεται από την Τράπεζα Eurobank, απευθύνεται αποκλειστικά σε πελάτες του Private Banking και συγκεκριμένα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να αναθέσουν τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου του χαρτοφυλακίου τους σε μία εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών διαχειριστών, με στόχο τη μακροπρόθεσμη απόδοση και τη διαφάνεια.

Η διαχείριση των εν λόγω χαρτοφυλακίων έχει ανατεθεί από την Τράπεζα Eurobank στην 100% εξειδικευμένη θυγατρική της εταιρεία Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η υπηρεσία διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαφοροποιείται έναντι άλλων μορφών επαγγελματικής διαχείρισης, οι οποίες προσφέρονται υπό τη μορφή τυποποιημένων προϊόντων στο ευρύ επενδυτικό κοινό, παρέχοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Επαγγελματική Διαχείριση από εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών – στην οποία ο πελάτης έχει άμεση πρόσβαση – με αποδεδειγμένο ιστορικό επίτευξης αποδόσεων
 • Εξατομικευμένη Διαχείριση που προσαρμόζεται στους επενδυτικούς στόχους του κάθε πελάτη
 • Διαφάνεια στην εκτέλεση των συναλλαγών και άμεση πρόσβαση στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου

Η επιλογή χαρτοφυλακίου γίνεται με γνώμονα:

 • Τον επενδυτικό κίνδυνο
 • Το χρονικό ορίζοντα
 • Την προσδοκώμενη απόδοση των επενδύσεων
 • Την ανάγκη εισοδήματος

Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου διατίθεται για δύο διαφορετικούς τύπους χαρτοφυλακίου:

Περιφερειακά Χαρτοφυλάκια

Ενεργητική διαχείριση με επιλογή συγκεκριμένων αξιών
Greece & the Region      

Διεθνή Χαρτοφυλάκια

Ενεργητική διαχείριση με επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία παρέχονται από τρίτους επενδυτικούς οίκους και ETFs.
Global Euro      Global USD

Η διαφάνεια του χαρτοφυλακίου εξασφαλίζεται μέσω της διαρκούς ενημέρωσης από την Τράπεζα Eurobank:

 • Σε μηνιαία βάση για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου
 • Σε τριμηνιαία βάση για τις εκτελεσθείσες συναλλαγές, τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και την απόδοσή του
 • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί εκτάκτως από τον πελάτη
 • Σε περίπτωση υποτίμησης, όταν η συνολική αξίας του χαρτοφυλακίου όπως εκτιμάται στην αρχή κάθε περιόδου αναφοράς υποτιμάται κατά 10%
 • Σε ετήσια βάση αναφορικά με τα κόστη και επιβαρύνσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο 210 3352800.

Δείτε επίσης