Προσφέρουμε υπηρεσίες ανάλυσης, κατάταξης και αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στον όμιλο Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της “Ανοικτής Αρχιτεκτονικής” που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, προσφέροντας περισσότερους από 2.700 ΟΣΕΚΑ, 14 διακεκριμένων διεθνών επενδυτικών οίκων, στους πελάτες Private Banking.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, οι πελάτες  Private Banking έχουν στη διάθεσή τους μια ευρύτατη γκάμα επενδυτικών επιλογών, προκειμένου να καλύψουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τις χρηματοοικονομικές ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε : www.eurobank.gr/privatebanking