Για τις ανάγκες των πελατών Private Banking της Eurobank, η Εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικής στρατηγικής και συμβουλευτικής διαχείρισης, κατόπιν συμβατικής ανάθεσης από την Τράπεζα Eurobank, καθώς επίσης επενδυτικά εργαλεία που ταυτοποιούν και αναλύουν τις εξελίξεις των αγορών και τις μετουσιώνουν σε συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές. Το ζητούμενο είναι η χάραξη μιας επωφελούς επενδυτικής στρατηγικής με επιλογές που δεν ορίζονται με βάση συγκεκριμένο κλάδο, προϊόν ή γεωγραφική περιοχή, αλλά με βάση την προστιθέμενη αξία που ενέχουν.

Οι εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες προσφέρονται από τη Διεύθυνση Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Global investment Advisory Division) η οποία αποτελείται από 6 στελέχη με πολυετή εμπειρία στις διεθνείς αγορές και τον ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας εργαστεί στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία. Η τεχνογνωσία της Διεύθυνσης GAD βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή ανάλυση των διεθνών αγορών κεφαλαίου με εκπόνηση αναλύσεων, ενώ στηρίζεται επικουρικά σε σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια των πελατών. Τα επενδυτικά εργαλεία που προσφέρει η ομάδα του Global Investment Advisory περιγράφονται ακολούθως: 

GAD’s Word (Μηνιαία Έκδοση)

Η έκδοση GAD’s Word (GW) αποτελεί τη ναυαρχίδα των εκδόσεων του Global investment Advisory Division (GAD). Σκοπός της θεματικής αυτής έκδοσης είναι να βοηθήσει στην αναγνώριση, απλούστευση και μόχλευση θεμάτων της αγοράς σε επενδυτικές στρατηγικές με αξία.

GAD Morning (Ημερήσια Έκδοση)

Η έκδοση GAD Morning (GM) αποτελεί μία σύντομη πρωινή ενημέρωση, με σκοπό να προσδώσει στον αναγνώστη μία ημερήσια περίληψη των σημαντικότερων γεγονότων και των τιμών αγοράς για τις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων.

GAD’s Buzz (Ad Hoc έκδοση)

Η έκδοση GAD’s Buzz (GB) αποτελεί μία σύντομη έκτακτη έκδοση του GAD με σκοπό να επικοινωνούνται η έναρξη ενός trade, επίπεδα stop-loss ή profit-taking σε χρονικά σημεία που μεσολαβούν των τακτικών εκδόσεων των GW. Χρησιμοποιείται επίσης για να επικοινωνηθούν σημαντικά γεγονότα στις αγορές, τα οποία χρήζουν ανάλυσης.

Investment Committee Views (15ημερη έκδοση)

Η Investment Committee Views ICV, η έκδοση με τη μεγαλύτερη συχνότητα δημοσίευσης, περιλαμβάνει την επενδυτική στρατηγική και την κατανομή επενδύσεων. Υπό την αιγίδα και καθοδήγηση του GAD, αποτελεί τη σύνθεση των απόψεων βασικών διευθύνσεων του ομίλου, σχετικά με τη βραχύ-μεσοπρόθεσμη πορεία των αγορών. 
 
Αποτελείται από 2 μέρη:
- στο πρώτο δίδεται μία σύνοψη του τρέχοντος επενδυτικού περιβάλλοντος και των συνεπειών αυτού στην επενδυτική στρατηγική
- το δεύτερο μέρος έχει ως στόχο την πρόταση συγκεκριμένων επενδυτικών λύσεων, οι οποίες είναι συνεπείς με την προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική

Λίστες Ομολόγων (Ημερήσια Έκδοση)

Πρόκειται για λίστες ομολόγων οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος κριτηρίων όπως ο χρονικός ορίζοντας (βραχύ-μέσο-μακροπρόθεσμος), η γεωγραφική έκθεση, το επίπεδο ρίσκου (χαμηλό, μεσαίο, μεγάλο), ο εκδότης (εταιρεία, κράτος, διεθνής οργανισμός, ημικρατικός οργανισμός). Φυσική επέκταση των λιστών είναι τα custom made ομολογιακά χαρτοφυλάκια για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη, τα οποία προτείνονται κατόπιν αιτήματος.

Προτεινόμενα Χαρτοφυλάκια (Μηνιαία Έκδοση)

Πρόκειται για επενδυτικά χαρτοφυλάκια όπου αντικατοπτρίζεται η εκάστοτε προτεινόμενη κατανομή επενδύσεων, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική του ICV. Τα generic αυτά χαρτοφυλάκια καλύπτουν 3 επίπεδα ρίσκου (χαμηλό, μεσαίο, μεγάλο) ενώ η κατανομή επενδύσεων γίνεται μέχρι το επίπεδο του asset class και της γεωγραφικής έκθεσης.

Asset Markets & Investment Strategy (Μηνιαία Έκδοση)

Πρόκειται για μία ανάλυση του τρέχοντος επενδυτικού κλίματος και των βασικότερων γεγονότων τα οποία επηρεάζουν τις αγορές παγκοσμίως.