Προϊόντα και Υπηρεσίες

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές και εξειδικευόμαστε στις αγορές της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής. Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας ολοκληρωμένες προϊοντικές λύσεις και υπηρεσίες, με αποτελεσματική και εξειδικευμένη διαχειριστική ικανότητα.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια αναλύονται ως εξής: €3,45 δισ. σε αμοιβαία κεφάλαια και €1,12 δισ. σε υπό διαχείριση θεσμικά χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια διακριτικής διαχείρισης ιδιωτών πελατών.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επιβλέπει και €0,43 δισ. σε αμοιβαία κεφάλαια συνεργαζόμενων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού, διανεμόμενα μέσω του Private Banking της Τράπεζας Eurobank σε Ελλάδα, Κύπρο και Λουξεμβούργο, καθώς και μέσω λοιπών υπο-διανομέων (στοιχεία 31.3.2023).

Η Εταιρεία μας διαχειρίζεται συνολικά 57 Αμοιβαία Κεφάλαια εκ των οποίων 19 έχουν έδρα την Ελλάδα, 35 το Λουξεμβούργο και 3 την Κύπρο. Είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων με παρουσία στο Λουξεμβούργο, καθώς ο όμιλος Eurobank σύστησε το 2006 την Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., η οποία ανέθεσε στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. την επενδυτική διαχείριση των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το σύνολο των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων καλύπτουν τις κυριότερες κατηγορίες επενδύσεων, όπως Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μετοχικά, Μικτά, Σύνθετα και Fund of Funds.

Η διαχειριστική ικανότητα της ομάδας των διαχειριστών μας τίθεται υπό αυστηρή αξιολόγηση σε μηνιαία βάση από το διεθνή οίκο οικονομικής ενημέρωσης και αξιολόγησης διαχειριστών Citywire Global, τα τελευταία δύο έτη και αντίστοιχα τα αμοιβαία κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., από τον οίκο αξιολόγησης Morningstar, τα τελευταία δέκα συναπτά έτη, έχοντας λάβει διακρίσεις οι οποίες πιστοποιούν την κατάρτιση, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα των στελεχών μας.    

Παράλληλα, η έμφαση που δίνουμε στη διαφάνεια και την ποιότητα των συναλλαγών και στην αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητές μας, αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι είμαστε η μόνη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα που έχει λάβει πιστοποίηση, σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει, κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS,100% μέλος του TÜV NORD Group.

Άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνουμε. Αναγνωρίζοντας ότι η κάθε Εταιρεία έχει ευθύνη προς την Κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, αναλαμβάνουμε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμβάλλουμε ενεργά και ουσιαστικά στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.       

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)» η οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την προώθηση μιας υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, διεθνώς.