ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Η Εταιρεία Eurobank Asset ManagementΑ.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής «Εταιρεία») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την απόκτηση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης (-εων) με την Εταιρεία, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία και από πού

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία  γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς.
γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, κ.λπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς ή κατ΄εντολή σας.
δ) Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με την Εταιρεία και τη χρήση των προϊόντων που σας έχουν χορηγηθεί ή των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί.
ε) Δεδομένα πληρωμών (αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών) για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς την Εταιρεία ή για την εξόφληση σε εσάς ποσών από την ρευστοποίηση προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών.
στ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.
ζ) Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses)) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
η) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Εταιρείας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις. 
θ) Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και τον κίνδυνο που είστε διατεθειμένος να αναλάβετε εσείς ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε.
Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας καθώς και από σχετιζόμενο με εσάς πελάτη ή υποψήφιο πελάτη μας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας.

2. Γιατί συλλέγει η Εταιρεία τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:
 Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
   Η επεξεργασία των ως άνω (υπό 1) δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλακτικής σας επαφής με την Εταιρεία.
β) Την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρείας προς εσάς.
γ) Την αξιολόγηση της συμβατότητας των προϊόντων και της καταλληλότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ενημέρωσή σας.
δ) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών που σας παρέχει η Εταιρεία, για τη βελτίωση αυτών.
Η εν λόγω (υπό Α.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β.), καθώς και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.)

Β. Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
α) Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά της Εταιρείας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.
β) Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε  αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.
γ) Την προστασία των πελατών και των εργαζομένων και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρείας.
Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της  Εταιρείας ή τρίτου.

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας, την ενημέρωση ή/και τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, εφόσον έχει επιλεχθεί για την εν λόγω επεξεργασία ως νόμιμη βάση η συγκατάθεσή σας. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας.

Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

Ε. Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και ιδίως υπό 2.Α.γ, 2.Α.δ, 2.Β.α, καθώς και για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η Εταιρεία ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ σας χρησιμοποιώντας τα υπό 1. δεδομένα σας.

Σε περιπτώσεις όπου η Εταιρεία λαμβάνει απόφαση αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, θα σας παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

 3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της , καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων)  με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Φορείς στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και  καταστροφής αρχείων και δεδομένων, έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών κ.λπ., υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

γ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 δ) Για τα δεδομένα που αφορούν στην απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή προκύπτουν από την πραγματοποίηση επενδυτικών συναλλαγών και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών συνολικά ή μερικά, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, ο εκάστοτε θεματοφύλακας των ΟΣΕΚΑ ή των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση,συνεργαζόμενες εταιρείες διαμεσολάβησης και γενικά  κάθε φορέας που εμπλέκεται στην πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών και την διεκπεραίωσή τους.

4. Μπορεί  η Εταιρεία να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.).

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή

 β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νόμο.  

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

α) έχετε παράσχει στην Εταιρεία την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

 β) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με την Εταιρεία, όπως για την εκτέλεση εντολών σας, οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα προς τούτο δεδομένα σας θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται ή

 γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ή

 δ) υπάρχει σχετική υποχρέωση της Εταιρείας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση ή

 ε) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.

Για την εκπλήρωση των υπό δ ή ε ανωτέρω υποχρεώσεων η  Εταιρεία ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών  σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Εταιρεία τα δεδομένα σας

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

 β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

 γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

 δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

 ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

 στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

 Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

          i.  Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

          ii. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.  

         iii.H άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

        iv.Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

 ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη διεύθυνση Σταδίου 10,10564, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο am@eurobank.gr

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Σταδίου 10 105 64 Αθήνα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo-am@eurobank.gr.

9. Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το Έντυπο Ενημέρωσης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική δ/νση www.eurobankam.gr.