Γενικά

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.eurobankam.gr (εφεξής «EUROBANKAM») της εταιρείας «Eurobank Αsset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων», η οποία εδρεύει  στο Δήμο Αθηναίων (οδός Σταδίου 10), είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000, και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό άδειας λειτουργείας 79/5/09.07.1996 και 6/600/11.10.2011 (εφεξής "Εταιρεία"), αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη του EUROBANKAM. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του EUROBANKAM. Μετά από την ανακοίνωση της τροποποίησης, η χρήση του EUROBANKAM λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

Η Εταιρεία μέσω του EUROBANKAM παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με θέματα που αφορούν την ίδια την Εταιρεία, πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν στα Αμοιβαία Κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες και σχετικά με ανακοινώσεις και διαφημίσεις που αφορούν στις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας.

Πρόσβαση και Χρήση του EUROBANKAM

Πρόσβαση στο EUROBANKAM παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη και όχι με πρωτοβουλία της Εταιρείας.
Ο χρήστης του  EUROBANKAM είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής (hardware), λογισμικό, τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό επικοινωνίας καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ρητώς ή μη, ότι το EUROBANKAM και το υποκείμενο λογισμικό είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων (ιδίως «worms», «trojan horses» κ.α.) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί  από τις ανωτέρω αιτίες.

Η χρήση του  EUROBANKAM πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης, περιλαμβανομένου και του απλού επισκέπτη, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στo EUROBANKAM.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Για τις ανάγκες του παρόντος, ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

Το περιεχόμενο του EUROBANKAM, όπως ενδεικτικά οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, οι διακριτικοί τίτλοι, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα γραφικά κ.λπ. προστατεύονται από διατάξεις εθνικές και διεθνείς, περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία έχει η Εταιρεία, επί των στοιχείων που περιέχονται στo EUROBANKAM, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλο ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του EUROBANKAM, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση οποιωνδήποτε ανωτέρω στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από το EUROBANKAM και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.
 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων – Διαφημιστικά Banners

Το EUROBANKAM δύναται να παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους/ιστοχώρους τρίτων μέσω δεσμών (links) και να προβάλλει διαφημιστικά banners άλλων διαδικτυακών τόπων/ιστοχώρων. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των ως άνω διαδικτυακών τόπων/ιστοχώρων στους οποίους παρέχει πρόσβαση, ή οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στο EUROBANKΑΜ, ιδίως δε δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική που ακολουθείται από αυτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδoμένα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Όποτε ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται το EUROBANKAM, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP, η ημερομηνία και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκέφθηκε, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποίησε και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή του.

Σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες του EUROBANKAM παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική σελίδα του EUROBANKAM και το σχόλιό τους στο πεδίο που ακολουθεί στη σελίδα αυτή. Επισημαίνεται ειδικώς ότι το ως άνω σχετικό πεδίο του ΕUROBANK AM παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την καταχώρηση κειμένου για σκοπούς νόμιμους και στο μέτρο που είναι αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις των χρηστών του ΕUROBANK AM που αντιβαίνουν στον νόμο, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.
Επισημαίνεται επίσης ότι η επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω του ανωτέρω πεδίου του ΕUROBANK AM, άλλως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι απόλυτα ασφαλής και για το λόγο αυτό συνιστάται να μην αναφέρονται στα σχετικά μηνύματα των χρηστών προς την Εταιρεία ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Από τα μηνύματα του EUROBANKAM ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει, η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να απαντήσει στο ερώτημα του αποστολέα.
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.