Αντλήστε χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων και τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επενδυτή: