Στην Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειριζόμαστε αμοιβαία κεφάλαια και χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την εκπλήρωση των επενδυτικών στόχων σας. Η επενδυτική φιλοσοφία μας βασίζεται στις αξίες του επαγγελματισμού, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank AE.

Πρώτοι στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων

Με 27,25% μερίδιο στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι από το 2008, 1η στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (30.6.23).).

Αμοιβαία κεφάλαια και περιουσία

Τα κεφάλαια που διαχειριζόμαστε και έχουμε υπό την επίβλεψή μας έχουν συνολική αξία 5,36 δισ. ευρώ (στοιχεία 30.6.23):

 • 60 αμοιβαία κεφάλαια αξίας 3,8 δισ. ευρώ  – 15 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα την Ελλάδα, 35 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο και 3 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα την Κύπρο.
 • 1,15 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια θεσμικών και ιδιωτών πελατών.
 • 0,44 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια συνεργαζόμενων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού.

Παρουσία και στο Λουξεμβούργο

Το 2006 συστήθηκε η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. στο Λουξεμβούργο, η οποία ανέθεσε στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. την επενδυτική διαχείριση των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Οι αξίες μας

Οι αξίες που μας χαρακτηρίζουν διέπουν όλες τις δραστηριότητές μας και μας βοηθούν να παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να σας παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Διαφάνεια και ποιότητα

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει πιστοποιηθεί ότι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2015.
Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι δίνουμε έμφαση στη διαφάνεια και την ποιότητα των συναλλαγών και στην αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Εμπιστοσύνη

Οι επενδυτικοί στόχοι σας αποτελούν προτεραιότητα για εμάς όσο και για εσάς. Θέλουμε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Έτσι επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί σας.

Δράσεις ESG – Environment, Society, Governance

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία μας είναι η προσέγγισή μας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environment, Society, Governance).

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας προς την κοινωνία και αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες, με στόχο να συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Η επενδυτική φιλοσοφία μας

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε διαχρονικά και με συνέπεια την καλύτερη δυνατή σχέση απόδοσης / κινδύνου για τα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε.

Εξειδικευμένη διαχείριση

Τα εξειδικευμένα στελέχη της διαχειριστικής ομάδας μας:

 • Χρησιμοποιούν υψηλού επιπέδου ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους διαχείρισης.
 • Υποστηρίζονται από προηγμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων.

Οι διακρίσεις και οι πιστοποιήσεις τους αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνέπειά μας στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού διαχειριστικού αποτελέσματος.

Δείτε αναλυτικά τις διακρίσεις και πιστοποιήσεις μας.

Μεθοδική αξιολόγηση των συνθηκών

Βασική αρχή μας είναι να αξιολογούμε συνεχώς τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις διαμορφώνουμε την επενδυτική πολιτική και τις επενδυτικές προτάσεις μας.

Ενεργητική διαχείριση

Η στρατηγική μας βασίζεται στην αναζήτηση και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών.

Ακολουθούμε ενεργητική διαχείριση για:

 • Τα χαρτοφυλάκια των θεσμικών και ιδιωτών πελατών μας
 • Τα αμοιβαία κεφάλαια

Στήριξη στη βιώσιμη ανάπτυξη

Είμαστε η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investment). 

Η επενδυτική φιλοσοφία μας ακολουθεί κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Στηρίζουμε έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα σε ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την επενδυτική φιλοσοφία ESG που υιοθετούμε .

Επενδυτική διαδικασία

Η Επενδυτική Επιτροπή της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ διαμορφώνει την επενδυτική διαδικασία που εφαρμόζουμε. Στελεχώνεται από ομάδες έμπειρων διαχειριστών και αναλυτών.

Η λήψη αποφάσεων και η εκτέλεσή τους ακολουθούν μια δομημένη διαδικασία, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από:

 • Διαφάνεια και πειθαρχία
 • Αυστηρό εσωτερικό έλεγχο
 • Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων μέσα από προηγμένα τεχνολογικά συστήματα

Διαχείριση επενδυτικών κινδύνων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Ειδικά συστήματα αξιολόγησης

Για τη διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων χρησιμοποιούμε ειδικά συστήματα που αξιολογούν εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα κανονιστικά ή εσωτερικά όρια κινδύνων.

Καθημερινή ενημέρωση

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Καθημερινές παρέχει σε καθημερινή βάση αναφορές για τους επενδυτικούς κινδύνους:

 • Σε εσωτερικές επενδυτικές επιτροπές
 • Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • Στις Κανονιστικές Αρχές

Στις αναφορές περιλαμβάνονται διεξοδικά τεστ κοπώσεως (stress tests). Μέσα από αυτά δίνονται στοιχεία για τη συμπεριφορά των αμοιβαίων κεφαλαίων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε ακραίες συνθήκες αγοράς.

Πολιτική αποτίμησης και ανάλυση αποδόσεων

Βασικός ρόλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων είναι να:

 • Καθορίζει την πολιτική αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.
 • Αναλύει τις αποδόσεις σε σχέση με τον επενδυτικό κίνδυνο (risk / performance attribution).

Για τα επενδυτικά προϊόντα μας

Για τα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων:

 • Ελέγχει καθημερινά τον κίνδυνό τους.
 • Αναπτύσσει μοντέλα αποτίμησής τους.

Στα αμοιβαία κεφάλαια Absolute Return εφαρμόζει μεθοδολογίες Risk Βudgeting.