Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

Νόμισμα βάσης: EUR

ISIN

GRF000143005

Κατηγορία Α/Κ

Μετοχικά

Βαθμός κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Νόμισμα σειράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης

17.01.2000

Morningstar rating

««

Στις 10.07.2024:

Καθαρή τιμή μεριδίου

10.07.2024

7,5332

Μεταβολή από προηγ. ημέρα

10.07.2024

0,06%

Απόδοση:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Επενδυτικός σκοπός

Στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Έχει ένα πλήρως διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο.
Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του επιτυγχάνεται μέσα από τοποθετήσεις σε εταιρείες με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών και προς όφελος των μεριδιούχων είναι να:

  • Επενδύσουν και σε άλλες χρηματιστηριακές αγορές.
  • Χρησιμοποιήσουν και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε να μειώσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από τις μεταβολές των χρηματιστηριακών αγορών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Απευθύνεται σε επενδυτές:

  • Με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Faq File Icon

0,50%

0% >2 έτη , 0,50% 1-2 έτη, 1% ≤ 1 έτος

Διαφορά Προμ. Διάθεσης

T+3

Μηνιαία ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο, απόδοση, αποτίμηση

Test Alt

Factsheet για το GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

PDF 279.34 KB

Βασικές Πληροφορίες

Test Alt

PRIIP για το (GF) Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

PDF 672.59 KB
Test Alt

PRIIP για το (GF) Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού | Eurobank

PDF 640.48 KB
Test Alt

PRIIP για το (GF) Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού | Eurobank I

PDF 640.49 KB
Test Alt

PRIIP για το (GF) Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού| Eurobank NTT

PDF 640.52 KB

Eπενδυτική Διαδικασία

Test Alt

Eπενδυτική Διαδικασία για το (GF) Greek Equities ESG Μετοχικό Εσοτερικού

PDF 101.36 KB

Επιδόδεις και Σενάρια

Test Alt

Ετήσιες Επιδόσεις

PDF 583.56 KB
Test Alt

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

PDF 593.56 KB

Κανονιστικά Έγγραφα

Test Alt

Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

PDF 2.37 MB
Test Alt

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

PDF 524.56 KB

Οικονομικές Εκθέσεις

Test Alt

Εξαμηνιαία Έκθεση

PDF 667.05 KB
Test Alt

Ετήσια Έκθεση

PDF 1.18 MB
Test Alt

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού

PDF 398.5 KB

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Test Alt

Μέση ποσοστιαία σύνθεση ενεργητικού

PDF 263.03 KB
Test Alt

Πίνακας Επενδύσεων

PDF 275.6 KB

Γνωστοποιήσεις αειφορίας, βάσει του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, για προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Test Alt

Γνωστοποίηση αειφορίας

PDF 122.12 KB
Test Alt

Γνωστοποίηση Αειφορίας (Περίληψη)

PDF 92.67 KB

Για να επενδύσετε σε αυτήν τη σειρά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να είστε πελάτης της Eurobank.

Έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank;

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να επενδύσετε:

Θέλω να επενδύσω

Εναλλακτικά, κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank για να ανοίξετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.