Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

LF Target Maturity Bond Fund

Νόμισμα βάσης: EUR

Ενεργητικό (06.06.2024):88.481.305,13 €

ISIN

LU2741929686

Κατηγορία Α/Κ

Ομολογιακά

Βαθμός κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Νόμισμα σειράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης

19.03.2024

Morningstar rating

Στις 10.07.2024:

Καθαρή τιμή μεριδίου

10.07.2024

10,1521

Μεταβολή από προηγ. ημέρα

10.07.2024

0,09%

Απόδοση:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund έχει διάρκεια 5 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 16.03.2029. Επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στοχεύει στη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να πετύχουν κεφαλαιακά κέρδη. Επιδιώκει ετήσια διανομή μερίσματος έως 3% τα επόμενα 5 έτη. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η περίοδος συμμετοχής έληξε 31.05.2024.

Επενδυτικός σκοπός

Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με διάρκεια 5 ετών και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 16.03.2029. Επενδύει σε ομόλογα με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως 15.03.2029. Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους. Επενδύσεις που λήγουν στους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος με τη μορφή μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι έως 3% ετησίως για τα επόμενα 5 έτη. Αρκεί να μην υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Το (LF) Target Maturity Bond Fund προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορεί επίσης να επενδύει:

  • Πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πάνω από 50% σε χρεόγραφα που εκδίδονται από το ελληνικό δημόσιο, ή από εταιρείες με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.
  • Έως και 50% του ενεργητικού του σε τίτλους, που αξιολογούνται σε 2 από τους 3 μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch) ως υψηλής απόδοσης.

Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν να πετύχουν κεφαλαιακά κέρδη και να διατηρήσουν το κεφάλαιό τους για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Faq File Icon

0,10%

2%

T+3

Μηνιαία ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο, απόδοση, αποτίμηση

Test Alt

Factsheet για το (LF) Target Maturity Bond Fund

PDF 155.39 KB

Βασικές Πληροφορίες

Test Alt

PRIIP για (LF) Target Maturity Bond Fund

PDF 211.56 KB
Test Alt

PRIIP για (LF) Target Maturity Bond Fund | Eurobank DIS

PDF 527.51 KB
Test Alt

PRIIP για (LF) Target Maturity Bond Fund | Postbank DIS

PDF 525.81 KB

Κανονιστικά Έγγραφα

Test Alt

Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

PDF 1.43 MB
Test Alt

Κανονισμός Λειτουργίας

PDF 495.89 KB

Επιδόσεις και Σενάρια

Test Alt

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

PDF 224.22 KB

Οικονομικές Εκθέσεις

Test Alt

Εξαμηνιαία Έκθεση

PDF 2 MB
Test Alt

Ετήσια Έκθεση

PDF 2.56 MB

Για να επενδύσετε σε αυτήν τη σειρά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να είστε πελάτης της Eurobank.

Έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank;

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να επενδύσετε:

Θέλω να επενδύσω

Εναλλακτικά, κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank για να ανοίξετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.