Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

(LF) Income Plus €

Νόμισμα βάσης: EUR

Ενεργητικό (29.03.2024):300.758.928,17 €

ISIN

LU0385660161

Κατηγορία Α/Κ

Ομολογιακά

Βαθμός κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Νόμισμα σειράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης

25.08.2008

Morningstar rating

«««««

Στις 12.06.2024:

Καθαρή τιμή μεριδίου

12.06.2024

1,7884

Μεταβολή από προηγ. ημέρα

12.06.2024

0,04%

Απόδοση:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus € επενδύει σε ομόλογα με βραχυπρόθεσμη διάρκεια, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις με νόμισμα αποτίμησης το ευρώ. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Τα μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο (9. Πολιτική Διανομής Μερισμάτων). H αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Για το 1o έτος, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,00%.

Επενδυτικός σκοπός

Στοχεύει σε αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιό του αποτελείται από κρατικά και εταιρικά ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε ευρώ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus € μπορεί να επενδύει:

  • Πάνω από 35% του ενεργητικού του σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα.
  • Πάνω από 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας. 

Το χαρτοφυλάκιό του στοχεύει σε σχετικά βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, ώστε η συνολική διάρκειά του να μην ξεπερνά τα 3 έτη. Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου του. 

Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus € απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που θέλουν να συνδυάσουν:

  • Αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς
  • Χαμηλή διακύμανση
  • Άμεση ρευστότητα

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. 

Faq File Icon

0,25%-0,50%

0,50%

Διαφορά Προμ. Διάθεσης

T+2

Μηνιαία ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο, απόδοση, αποτίμηση

Test Alt

Factsheet για το (LF) Income Plus euro

PDF 304.52 KB

Βασικές Πληροφορίες

Test Alt

PRIIP για το (LF) Income Plus Euro

PDF 591.41 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Income Plus Euro | Eurobank

PDF 524.75 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Income Plus Euro | Eurobank I

PDF 524.74 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Income Plus Euro | Eurobank DIS

PDF 524.52 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Income Plus Euro | Interamerican

PDF 524.92 KB
Test Alt

PRIIP για το (LF) Income Plus Euro | Private Banking

PDF 525.54 KB

Επιδόσεις και Σενάρια

Test Alt

Ετήσιες Επιδόσεις

PDF 550.02 KB
Test Alt

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

PDF 515.82 KB

Κανονιστικά Έγγραφα

Test Alt

Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

PDF 1.43 MB
Test Alt

Κανονισμός Λειτουργίας

PDF 638.86 KB

Οικονομικές Εκθέσεις

Test Alt

Εξαμηνιαία Έκθεση

PDF 2 MB
Test Alt

Ετήσια Έκθεση

PDF 2.56 MB

Για να επενδύσετε σε αυτήν τη σειρά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να είστε πελάτης της Eurobank.

Έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank;

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να επενδύσετε:

Θέλω να επενδύσω

Εναλλακτικά, κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank.

Εάν δεν έχετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στην Eurobank

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank για να ανοίξετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.